EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
Haberin Tarihi: 4.5.2021 10:20:58 - Okunma Sayısı:147 defa okundu.

İL NO: 1368134

EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ NAKLİ İÇİN TREYLER ÇEKİCİ KİRALANMASI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EĞİRDİR ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ NAKLİ İÇİN TREYLER ÇEKİCİ KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/257639

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EĞİRDİR ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstasyon Mah. Eğirdir / ISPARTA 32500 EĞİRDİR/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2463115810 - 2463113295

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ NAKLİ İÇİN TREYLER ÇEKİCİ KİRALANMASI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

120 Gün süreyle 1 Adet Treyler Çekici Kiralama (Şoför dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde orman yangını çıkan yerlerde ve diğer ormancılık çalışmalarının yapılacağı yerlerde, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı diğer Orman İşletme Müdürlükleri ile diğer Orman Bölge Müdürlükleri sınırları içerisinde orman yangını çıkan yerler, Konuşlanma yeri Isparta İli Eğirdir İlçesi Yukarıgökdere Orman Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.05.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL NO: 1368134

Bu Haberi PaylaşYorum Yap