GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
Haberin Tarihi: 22.9.2020 11:18:27 - Okunma Sayısı:693 defa okundu.

İL NO: 1224570

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

13 KISIM GIDA MADDESİ (KIŞLIK SEBZE-MEYVE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/478914

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 32500 EĞİRDİR/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2463116831 - 2463116834

c) Elektronik Posta Adresi

:

dagkomdihkom@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhtiyaç Listesi ve Tedarik Planında belirtilen miktarlarda, sürelerde ve aşağıda belirtilen özelliklerde alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İhale konusu mallar; Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Tşn.Tük.-663 Mal Saymanlığı Yiyecek Depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

KISIM NU. MALIN ADI İŞE BAŞLAMA TARİHİ İŞİN BİTİŞ TARİHİ 1. KISIM - KIRMIZI LAHANA, 01 KASIM 2020 - 31 MART 2021 2. KISIM - KARNABAHAR, 01 KASIM 2020 - 31 MART 2021 3. KISIM - ISPANAK, 01 KASIM 2020 - 31 MART 2021 4. KISIM - HAVUÇ, 01 KASIM 2020 - 30 NİSAN 2021 5. KISIM - TURP, 01 KASIM 2020 - 30 NİSAN 2021 6. KISIM - MARUL, 01 KASIM 2020 - 30 NİSAN 2021 7. KISIM - KESTANE KABAĞI, 01 KASIM 2020 - 31 MART 2021 8. KISIM - ELMA, 01 KASIM 2020 - 30 NİSAN 2021 9. KISIM - PORTAKAL, 01 ARALIK 2020 - 30 NİSAN 2021 10. KISIM - MANDARİN, 01 KASIM 2020 - 28 ŞUBAT 2021 11. KISIM - AYVA, 01 KASIM 2020 - 28 ŞUBAT 2021 12. KISIM - MUZ, 01 KASIM 2020 - 30 NİSAN 2021 13. KISIM - BEYAZ LAHANA, 01 KASIM 2020 - 31 MART 2021 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare (Tşn.Tük.-663 Mal Say.lığı) tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligattan itibaren teslimata başlanacaktır. İşe başlama tarihinden önce sözleşmenin imzalanması halinde işe başlama tarihi yukarıda belirtilen tarih olacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte imzalanması) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal getirmediği hallerde uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Teslimatlar ihtiyaç listesinde belirtilen tarihe kadar devam edecektir. Teslim şartlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler, Sözleşme Tasarısı Madde 30.1 maddesinde yer verilmiştir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR/ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

20.10.2020 - 10:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL NO: 1224570

Bu Haberi PaylaşYorum Yap