İLAN EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Şefliği)

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,İLAN EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Şefliği)
Haberin Tarihi: 9.7.2024 10:17:05 - Okunma Sayısı:176 defa okundu.

BASIN NO: İLNO 2056068

İLAN
EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)

               İlçemize bağlı, Bağıllı, Pazarköy ve Sevinçbey Köylerinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 7 (yedi) adet taşınmazın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Eğirdir Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

 1. Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Eğirdir Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
 2. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
 3. İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;
  1. Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
  2. Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
  3. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Eğirdir Malmüdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, aşağıdaki miktarlara dâhil değildir.),

ç Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

  1. Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlarla birlikte, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
 1. Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
 3. Talep edilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
 4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmaz satış bedelinin; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (Binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (On binde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
 5. Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.
 6. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
 7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN:


Köy

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel
Yüzölçümü  (M²) Hazine Hissesi  (M²) İmar Durumu: Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL)
Fiili Durumu

İhale Tarihi

İhale Saati


Bağıllı


-

Ham Toprak


M26-a-21-c-1-d


153


5


271,19


Tam


İmarsız


146.985,00


14.698,50
Son tespit tarihi itibariyle odun koyulmak suretiyle işgallidir.

22/07/2024


09:30

Bağıllı

-

Ham Toprak

M26-a-21-c-1-d

153

3

363,87

Tam

İmarsız

197.218,00

19.721,80
Son tespit tarihi itibariyle odun koyulmak suretiyle işgallidir.
22/07/2024

09:45

Bağıllı

-
Ham Toprak
M26-a-21-c-1-d

154

2

148,46

Tam

İmarsız

80.470,00

8.047,00
Taşınmaz mal üzerinde
inşaat temeli bulunmaktadır.

22/07/2024

10:00

Bağıllı

-

Ham Toprak

M26-a-21-c-4-a

126

6

372,31

Tam

İmarsız

201.793,00

20.179,30
Taşınmaz mal üzerinde
İki katlı bina ve odunluk bulunmaktadır.

22/07/2024

10:15Bağıllı-


Ham ToprakM26-a-21-c-1-d1588458,30Tamİmarsız248.399,0024.839,90
Taşınmazın üzerinde yeni dikilmiş meyve fidanları bulunmaktadır.

22/07/2024


10:30


Pazarköy


-


Arsa


M26-a-21-c-2-a
M26-a-21-c-2
 


108


4


1.259,08


Tam

Ayrık Nizam İki Katlı Konut Alanı1.000.000,00100.000,00Boş ve İşgalsiz.
 22/07/202410:45Sevinçbey-


Ham ToprakM25-b-11-b-4/21042775,55Tamİmarsız74.200,007.420,00
Taşınmaz mala komşu parsel üzerinde bulunan muhdesatın, satışa konu iş bu taşınmaza taşan yaklaşık 13,00 m2’lik kısmı bulunmaktadır.


22/07/202411:00
 

BASIN NO: İLNO 2056068

Bu Haberi PaylaşYorum Yap