İHALE İLANI DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK.

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,İHALE İLANI DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK.
Haberin Tarihi: 17.1.2020 09:21:36 - Okunma Sayısı:1765 defa okundu.

15 KISIM GIDA MADDESİ (BAHARAT, TURŞU, CEVİZ İÇİ, TEREYAĞ) alınacaktır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

15 KISIM GIDA MADDESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/16239

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 32500 EĞİRDİR/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2463116831 - 2463116834

c) Elektronik Posta Adresi

:

dagkomdihkom@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 KISIM GIDA MADDESİ (BAHARAT, TURŞU, CEVİZ İÇİ, TEREYAĞ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İhale konusu mallar; Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Tşn.Tük.-663 Mal Saymanlığı Yiyecek Depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

 
 1. KISIM : CEVİZ İÇİ - 1.000 KG. (2 TAKSİT) 1’inci Taksit; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde 500 KG. teslim edilecektir. 2’nci Taksit; 01-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 500 KG. teslim edilecektir. 2. KISIM : YER FISTIĞI, İŞLENMİŞ 1.500 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 3. KISIM : ÇÖREKOTU - 200 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 4. KISIM : İRMİK - 1.500 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 5. KISIM : KAKAO - 100 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 6. KISIM : KUŞ ÜZÜMÜ - 50 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 7. KISIM : SUSAM - 300 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 8. KISIM : HİNDİSTAN CEVİZİ - 150 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 9. KISIM : YENİLEBİLİR NİŞASTA - 1.000 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 10. KISIM : VANİLİN - 200 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 11. KISIM : KARIŞIK TURŞU - 4.000 KG. (DEFATEN) 01-20 Eylül 2020 tarihleri arasında defaten teslim edilecektir. 12. KISIM : HAZIR AŞURE KARIŞIMI - 300 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 13. KISIM : HAZIR REVANİ KARIŞIMI - 500 KG. (DEFATEN) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 14. KISIM : TAHİN - 200 KG. (DEFATEN) 01-20 Eylül 2020 tarihleri arasında defaten teslim edilecektir. 15. KISIM : TEREYAĞ - 800 KG. (2 TAKSİT) 1’inci Taksit; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 20 takvim günü içerisinde 400 KG. teslim edilecektir. 2’nci Taksit; 01-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 400 KG. teslim edilecektir. 10.3.2. Mal teslimine ilişkin hususlar: a. Yüklenici, taahhüt konusu malı teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Mallar bizzat yüklenici veya kanuni vekili tarafından teslim edilecektir. b. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim gününün resmi/idari tatile gelmesi durumunda ise bir sonraki ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Resmi/idari tatil gününe rastlayan teslimatlar, resmi/idari tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise cezalı süre normal teslim süresi bitiminden sonraki günden itibaren başlatılır. c. Teslim alınan mal, kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (reddedilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. ç. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir. d. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte (sözleşmenin 34.6?ncı maddesinde verilen teslim imkanına uygun olarak) veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. e. Saymanlık Deposuna kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, ambalaj bedeli ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere Tşn.Tük.-663 Mal Say.lığına kadar teslim şeklinde alınacaktır.
  3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR/ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

11.02.2020 - 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı EĞİRDİR/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

V.İ.No: 34 (17.01.2020)

 

Bu Haberi PaylaşYorum Yap