İhale İlanı OTOMASYON SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,İhale İlanı OTOMASYON SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR
Haberin Tarihi: 4.9.2019 09:59:12 - Okunma Sayısı:1608 defa okundu.

Isparta İli Eğirdir, Şarkikaraağaç, Gelendost, Gönen, Keçiborlu Ve Yalvaç İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme- Sistem Performansı Arttırım Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale İlanı

OTOMASYON SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

ISPARTA ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Isparta İli Eğirdir, Şarkikaraağaç, Gelendost, Gönen, Keçiborlu Ve Yalvaç İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme- Sistem Performansı Arttırım Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/410804

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ISPARTA ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2462116500 - 2462116548

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Isparta İli Eğirdir, Şarkikaraağaç, Gelendost, Gönen, Keçiborlu Ve Yalvaç İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme- Sistem Performansı Arttırım Projesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eğirdir, Şarkikaraağaç, Gelendost, Gönen, Keçiborlu Ve Yalvaç İlçeleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.09.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İHALE BÜROSU

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumunun 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde İş Deneyimlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ" de yer alan (E) Elektronik ve İletişim İşleri I. Grup :Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Elektronik Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
  9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

Abdullah ÇELİK

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

V.İ.No: 729 (4 Eylül 2019)

Bu Haberi PaylaşYorum Yap