İLAN

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,İLAN
Haberin Tarihi: 13.9.2019 09:55:14 - Okunma Sayısı:1587 defa okundu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından

İLAN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından

 

 

SIRA
 NO

İhale Edilecek Yerin adı,
İhale Tarihi ve Saati,
İhalenin Yapılacağı Yer

Kiraya Verilecek Taşınmaza ait Bilgiler,
Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı

1

Turizm Fakültesi Kantin Yeri
27.09.2019 saat: 10.00
ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Odası

Üniversitemiz Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan tarafımıza tahsisli toplam 85,00 m² yüzölçümlü taşınmaz Kantin Yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İlk yıl muhammen bedeli KDV hariç 3.150,00 TL, Geçici teminat Tutarı 94,50 TL dir.

 

1- Üniversitemizin mülkiyetinde bulunan  ve yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmazlar,  hizasında belirtilen yüzölçümü, süre ve tahmini bedeller ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi   gereğince Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen gün ve saatlerde kiraya verilecektir.

2- Şartname ve eklerini almak zorunludur. Şartname ve eklerini istekliler ISUBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili hesaplarına 50,00 TL şartname bedeli yatırmak ve dekontunu ibraz etmek koşulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edebilirler.

3- İhaleye Katılacak İsteklilerin İhâleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeleri Teklifleri Kapsamında Sunmaları Gerekir:

a- Genel Sunulması Gereken Belgeler:

 • Gerçek kişi katılması halinde;
  1. Onaylı nüfus kayıt örneği ve yasal yerleşim yeri belgesi,
  2. Yapılacak tebligatlar için Türkiye’deki adres beyanı, (EK-1)
  3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
  4. İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait adli sicil kaydı belgesi
 • Adli sicil kaydından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 141,142, 148, 149, 155,157,158, 185,186,187,188,194,195,220,247,250,252,299, 300,301,302, 309, 310,311,312,313,314, 315, 316 ncı maddelerinde yer alan suçlardan hüküm verilmediği anlaşılması gerekir.

 

 • Tüzel kişi katılması halinde;
  1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler
  3. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Yapılacak tebligatlar için Tüzel Kişiliğin Türkiye’deki adres beyanı (EK-1)
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 • İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösterir belge.
 • İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığını gösterir belge.
 • Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda hâlihazırda kiracı olanlar ile daha önce kiracı olanların bu kiralamalarla ilgili Üniversitemize borcu bulunmadığına dair, ilk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı.
 • Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda herhangi bir kiracılık ilişkisi kurulmamış kişiler için EK-2’de yer alan taahhütname.
 • EK-3’e uygun düzenlenmiş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış teklif mektubu.
 • Şartnamenin 11 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiş geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
 • 2886 sayılı Devlet İhâle Kanununun 83, 84 ve 85 inci maddelerinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddelerinde belirtilen suçlar ile 4734 sayılı Kamu İhâle Kanununun 10, 11 ve 53 üncü maddelerinde belirtilen suçları işlemediğine dair taahhütname, (Ek-4)

      İsteklilerin yukarıda yazılı belgelerin (teklif dosyasını) aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ihâle saatine kadar ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Hazırlanan belgeler ihale saatine kadar ISUBÜ  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir.

İhale ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Odasında yapılacaktır.

Kira bedelinde KDV hariçtir.

Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

             İLAN OLUNUR

V.İ.No: 767 (13 Eylül 2019 - 20 Eylül 2019)

 

 

 

Bu Haberi Paylaş


 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi

Yorum Yap